1/1

УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Ние можем да Ви предоставим иновативни решения за управление на обученията. Работим в паралел с Вашите служители и мениджъри, за да получите интегриран процес на обучение. Предлагаме Ви комплексни решения: обучение с инструктор или обучение в дигитален формат: e-обучения, видео тренинги или онлайн тренинги. Ние можем да създадем концепцията и реализацията на специфични тренинг програми, които да бъдат използвани като основа за Вашия успех. Беталив™ Платформа за Управлениеобучния, Беталив™ Платформа за Управление оценяване и Беталив™ Платформа за Управление на целите могат да ви помогнат да подобрите чувствително представянето на екипа Ви, да оптимизират Вашия бюджет и да фокусирате усилията Ви точно там, където е необходимо. По този начин можете да достигнете определено ниво на представяне, което да бъде подобрявано и развивано и най-важното - давайки Ви безпристрастен анализ на дейността, ние Ви помагаме да имате поглед върху цялостната картина и да вземете правилните решения. 

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ

Documents and Blurred Business Men
• Общи условия
• Основни изисквания по позиции
• Основни стандарти обслужване
• Основно продуктово обучение
• Ключови показатели представяне
• Външен вид и работно време 
• Основни стандарти за поведение
• Сигурност и безопасност 

ОБУЧНИЯ С ИНСТРУКТОР

Meeting
• Индивидуално обучение 
Интерактивно обучение на място
• Групово обучение  
Екипно представяне и роли
• Обучения "на място"
• Бизнес тренинги
Специализирани познания по ключови бизнес тематики

ДИГИТАЛЕН ТРЕНИНГ

Digital Work
• Видео обучения
Базирани в e-тренинг платформа
• Онлайн обучения
Базирани в е-тренинг платформа
Индивидуални и групови
• Онлайн бизнес тренинги
Онлайн семинари по ключови бизнес тематики

ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ

Open Laptop
• Годишен план за обучения
• Тестова система след обучения
• Досиета обучения на служители
• Оценяване на служители
• Анализ на групово представяне
• Оценяване Таен клиент

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Man with Laptop
• Лесно технологично решение
• 24/7 връзка с инструктор
• Ефективност на разходи
• Ефективност на време
• Ефективност на обучението
• Следобучителна помощ

Е-ТРЕНИНГ ПЛАТФОРМА

Business Meeting
• Лесна и адаптируема за работа
• Оценяване в реално време
• Показва мениджърското участие
• Намаляване на администрацията
• Подобрен репортинг и анализи
• Тренинг материали на едно място

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЯ

 • Унифициран формат на материалите за по-ефективно възприемане и запаметяване: Кратки файлове с основните технически характеристики и предимства на продуктите и работните процеси.
 • Видео материали за обучение: Кратки видеоклипове, показващи действителното приложение на продуктите или етапите в работните процеси. Кратките видеоклипове са най-добрата форма на обучение и запаметяване.
 • Индивидуализация: Подреждане на материалите в Платформата за обучение според нуждите и приоритетите.
 • Достъп до материали на всеки служител 24/7.
 • Достъп до материали без ограничения за местоположението или устройството. 
 • Лесен процес на актуализиране и управление на учебни материали.

БЕТАЛИВ ТРЕНИНГ МЕНИДЖМЪНТ МОДЕЛ™

Беталив Мениджмънт вижда следните предпоставки за внедряване на цялостна концепция за обучения:
 
• Разработването и налагането на цялостен тренинг модел би повишил квалификацията и мотивацията на служителите, което от своя страна би довело до подобряване на бизнес резултатите и директно предимство пред основните конкуренти.

• Необходимост от цялостен синхронизиран процес на управление на обученията за служители.

• Необходимост от развитие на система за повишаване на техническите познания на предлаганата продуктова гама или  произвоствените процеси.

• Необходимост от повищаване на професионалните познания и умения – продажбени, мениджърски, бизнес, поведенчески.

• Необходимост от разработване на система от тренинг материали – по бизнес категории и по продукти – обучителни презентации, видеа и пр.

• Съобразяване с индивидуалните потребности от обучение и развитие.

• Възможност за въвеждане на различни формати на обучение – физическо, видео и онлайн.

• Възможност за професионална подготовка на Тренинг Мениджъри и Експерти или аутсорсинг на такива.

• Възможност за въвеждане на последните технологии в процеса на обучение – дигитална Тренинг Платформа – автоматизираща процеса на обучение, тестово оценяване и подробен репорт и анализ на получените резултати.

• Възможност за разработване на система за комплексно оценяване на представянето на всеки един служител на тримесечна и годишна база.

ТЕКУЩА СИТУАЦИЯ

• Анализ и тенденции

• Пъроначални интервюта

• Визити на място

• Център за оценка

• Алтернативно оценяване

КОНЦЕПЦИЯ 

• Планиране на модел

• Показатели за представяне

• Избор дигитални платформи

• Селектиране съдържание

• Етап изпълнение

ТРЕНИНГ МЕНИДЖМЪНТ

• Физически обучения
• Видео Обучения
• Онлайн обучения
• Програми Мениджмънт
• Програми Стандарти

ПРОГРАМИ ПРОДАЖБИ

• Програми за продажби

• Обучение продажби служители

• Обучение продажби мениджъри

• Обучения продажби "на място"

• Мотивационни програми

РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕ

• Мониторинг на процесите

• Комплексна система  за оценка

• Система за репортинг

• Система за анализи

• План за развитие

Training.png

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ OЦЕНЯВАНЕ

Assessment.png
 
 • Процес на предварителна оценка, за откорояване на силните страни и пропуските, където да насочите курсовете за обучение.
 • Оценяване след обученията за измерване на ефективността на курсовете и индивидуалните възможности.
 • Автоматично генериране на отчет с препоръки за развитие.
 • Адаптиране обучителния процес, за да отговаря по-добре на индивидуалните нужди или цели.
 

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИ

Goals.png
 • Избор на измерими показатели за оценка на изпълнението.
 • Избор на количествени и качествени цели.
 • Подготовка на система за формиране на SMART цели (месечни, тримесечни, годишни).
 • Определяне на тежестта на всяка цел в цялостната оценка.
 • Определяне на нива за изпълнение и оценка за всяка конкретна цел.
 • Подробно отчитане на изпълнението спрямо средния резултат за компанията, отдела или рeгиона, за да се подобри индивидуалното представяне.
 • Класиране на резултатите по служители, отдели или региони като средство за вътрешно развитие.