top of page

УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Ние можем да Ви предоставим иновативни решения за управление на обученията. Работим в паралел с Вашите служители и мениджъри, за да получите интегриран процес на обучение. Предлагаме Ви комплексни решения: обучение с инструктор или обучение в дигитален формат: e-обучения, видео тренинги или онлайн тренинги. Ние можем да създадем концепцията и реализацията на специфични тренинг програми, които да бъдат използвани като основа за Вашия успех. Беталив™ Платформа за Управление обучния, Беталив™ Платформа за Управление оценяване и Беталив™ Платформа за Управление на целите могат да ви помогнат да подобрите чувствително представянето на екипа Ви, да оптимизират Вашия бюджет и да фокусирате усилията Ви точно там, където е необходимо. По този начин можете да достигнете определено ниво на представяне, което да бъде подобрявано и развивано и най-важното - давайки Ви безпристрастен анализ на дейността, ние Ви помагаме да имате поглед върху цялостната картина и да вземете правилните решения. 


ПРЕДИМСТАВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО
 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ
ПРОСЛЕДИМОСТ  ДЕЙНОСТИ

Комплексни решения за обучение: водени от инструктор, онлайн, видео.
• Разполагане на всички учебни материали на едно място.
• Ясно дефиниране и стандартизиране на дейностите в процеса на обучение с цел подобряването му.
• Ясна дефиниция и възможност за проследяване на дейностите по предоставяне на обучение.
• Продължаване на участието на мениджърите в процеса на обучение.
• Различни права за нива на достъп в обучителната платформа.

ПОДОБРЯВАНЕ ОТЧЕТНОСТ
АНАЛИЗ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

• Възможност за изготвяне на годишна програма за обучение.
• Ефективност по отношение на разходите и времето за обучение.
• Значително подобряване на ефективността на учебния материал.
• Детайлна оценка на резултатите от проведени обучителни тестове в реално време.
• Възможност за сравнителен анализ на различни нива и по ключови показатели за учебния процес.
• Открояване на неефективни процеси и разкриване на възможности за растеж.

ПОДОБРЕНА КООРДИНАЦИЯ
ПОДОБРЕНО ПЛАНИРАНЕ

• Преобразуване на огромни количества информация в диаграми и графики, които ясно илюстрират тенденциите и помагат за моделиране на възможни резултати.
• Подобряване на планирането и координацията между отделните потребители.
• Подобрете комуникацията и сътрудничеството, тъй като служителите могат да проверяват дейността на други потребители, за да ръководят собствените си решения.
• Минимизиране на администрацията.
• Възможност за работа без ограничения във времето, местата и броя на потребителите.

ОБУЧЕНИЕ

Training.png
 


• Модул Материали обучение
• Модул Видео обучение
• Модул Онлайн обучение
• Модул Секции обучение
• Модул Теми обучение
• Модул Генериране секции обучение
• Модул Календар бучения
• Модул Обратна връзка обучения
• Модул Генериране сертификати
• Модул Издадени сертификати 

ОЦЕНЯВАНЕ

Assessment.png
• Модул Резултати оценяване
• Модул Въпроси тестове
• Модул Проверка въпроси тестове
• Тества Генериране тестове
• Модул Назначаване тестове
• Модул Репорти оценяване

 

ЦЕЛИ

Goals.png
 


• Модул Имена цели
• Модул Данни цели
• Модул Резултати цели
• Модул Изпълнение цели
• Модул Ранкинг цели
• Модул Репорти цели
 

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЯ

 • Унифициран формат на материалите за по-ефективно възприемане и запаметяване: Кратки файлове с основните технически характеристики и предимства на продуктите и работните процеси.
 • Видео материали за обучение: Кратки видеоклипове, показващи действителното приложение на продуктите или етапите в работните процеси. Кратките видеоклипове са най-добрата форма на обучение и запаметяване.
 • Индивидуализация: Подреждане на материалите в Платформата за обучение според нуждите и приоритетите.
 • Достъп до материали на всеки служител 24/7.
 • Достъп до материали без ограничения за местоположението или устройството. 
 • Лесен процес на актуализиране и управление на учебни материали.
Training.png

БЕТАЛИВ™ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЯ

•  Разработването и прилагането на цялостен модел на обучение би повишило квалификацията и мотивацията на служителите, което от своя страна би довело до подобряване на бизнес резултатите и директно предимство пред основните конкуренти.

•  Необходимост от цялостен синхронизиран процес на управление на обучението на служителите.

​•  Необходимост от разработване на система за повишаване на техническите познания за предлаганата продуктова гама или производствените процеси.

•  Потребност от развитие на професионални знания и умения – продажбени, управленски, бизнес, поведенчески.

•  Необходимост от разработване на система от обучителни материали – по бизнес категории и по продукти – обучителни презентации, видеа и др.

 
•  Акцент върху индивидуалните нужди от обучение и развитие за всеки служител поотделно.

•  Възможност за реализиране на различни формати на обучение – физическо, видео и онлайн.

•  Възможност за професионална подготовка на Тренинг Мениджъри и Експерти или аутсорсване на такива.

•  Възможност за внедряване на най-новите технологии в процеса на обучение - Digital Training Platform - автоматизира процеса на обучение, оценяване на тестове и детайлно отчитане и анализ на резултатите.

•  Възможност за разработване на система за комплексна оценка на представянето на всеки служител на тримесечна и годишна база.

ТЕКУЩА СИТУАЦИЯ

• Анализ и тенденции
• Пъроначални интервюта
• Визити на място
• Център за оценка
• Алтернативно оценяване

е

КОНЦЕПЦИЯ 

• Планиране на модел
• Показатели за представяне
• Избор дигитални платформи
• Селектиране съдържание
• Етап изпълнение

 

ТРЕНИНГ МЕНИДЖМЪНТ

• Физически обучения
• Видео Обучения
• Онлайн обучения
• Програми Мениджмънт
• Програми Стандарти

 

ПРОГРАМИ ПРОДАЖБИ

• Програми за продажби
• Обучение продажби служители
• Обучение продажби мениджъри
• Обучения продажби "на място"
• Мотивационни програми

 

РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕ

• Мониторинг на процесите

• Комплексна система  за оценка

• Система за репортинг

• Система за анализи

• План за развитие

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ OЦЕНЯВАНЕ

Assessment.png
 
 • Процес на предварителна оценка, за откорояване на силните страни и пропуските, където да насочите курсовете за обучение.
 • Оценяване след обученията за измерване на ефективността на курсовете и индивидуалните възможности.
 • Автоматично генериране на отчет с препоръки за развитие.
 • Адаптиране обучителния процес, за да отговаря по-добре на индивидуалните нужди или цели.
 

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИ

Goals.png
 • Избор на измерими показатели за оценка на изпълнението.
 • Избор на количествени и качествени цели.
 • Подготовка на система за формиране на SMART цели (месечни, тримесечни, годишни).
 • Определяне на тежестта на всяка цел в цялостната оценка.
 • Определяне на нива за изпълнение и оценка за всяка конкретна цел.
 • Подробно отчитане на изпълнението спрямо средния резултат за компанията, отдела или рeгиона, за да се подобри индивидуалното представяне.
 • Класиране на резултатите по служители, отдели или региони като средство за вътрешно развитие.
bottom of page