top of page

БЕТАЛИВ™ СОФТУЕР

Дигитализацията на процесите стои в основата за развитие на всяка една модерна компания. Betalive™ Software е уеб базирана дигитална платформа за управление на бизнес процесите. Betalive™ Software може да Ви помогне, в това да управлявате в реално време Вашия бизнес и служители значително по-ефективно - от управление на работното време и правилно приоритизиране на дейностите, през професионално обучение и поставяне на ясно измерими цели, до това да имате контрол над стоково-паричните, производствени, търговски, логистични и финансовите процеси и да приключвате проектите си по план. Платформата има няколко основни модула, които са свързани помежду си като информация и обхващат всички основни аспекти за успешни организация, управление и анализ на бизнеса. С цел осигуряване на конфиденциалност, всеки потребител в платформата има строго дефинирани роли и права за работа. Платформата е напълно адаптируема както по отношение на функционалности и модули, така и относно дизайн и визия и е практически приложима за всички видове устройства при наличие на надеждна интернет връзка. При работа с платформата са спазени всички изисквания за поверителност на личните данни и е осигурено високо ниво на информационна сигурност според международните стандарти.

ERP EN.jpg

ПРЕДИМСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО

ПОДОБРЕНА ОТЧЕТНОСТ И АНАЛИЗ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

• Подробна отчетност и проследяемост на всеки служител за извършената дейност.

• Подобрена отчетност и анализ на дейността на ниво проекти, продукти/услуги, периоди и др.

• Отчитане на всички взаимоотношения с клиенти и доставчици, тяхното анализиране и вземане на адекватни управленски мерки.

• Коректно и централизирано завеждане на всички финансово-счетоводни операции и документи.

• Подробен финансов анализ на дейността и възможност за сравнителен анализ на различни нива и по ключови показатели за бизнеса.

ОПТИМИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ ПРОСЛЕДЯМОСТ ДЕЙНОСТИ

• Генериране на времеви и финансови спестявания, като се сигурява прозрачност в цялата организация.

• Осветяване на неефективните процеси и разкриване на възможности за растеж.

• Ясно дефиниране и стандартизиране на дейностите в работния процес с цел неговото подобряване.

• Ясно дефиниране и проследяемост на дейностите по създаване на крайния продукт.

• Ясно дефиниране и проследяемост на дейностите в процеса на предоставяне на продуктите и услугите до крайни клиенти.

ПОДОБРЕНА КООРДИНАЦИЯ ПОДОБРЕНО ПЛАНИРАНЕ

• Превръщане на огромен набор от информация в диаграми и графики, които ясно илюстрират тенденциите и помагат за моделиране на възможни резултати.

• Подобряване на планирането и координацията между отделните потребители.

• Подобряване на комуникацията и сътрудничеството, тъй като служителите могат да проверяват дейността на други отдели или потребители, за да ръководят собствените си решения.

• Свеждане на администрацията до минимум.

• Възможности за работа без ограничения по отношение на време, локации и брой потребители.

ПЕРСОНАЛ

Staff.png
 
• Модул Oтдели
• Mодул Потребители
• Модул Роли потребители
• Модул Права роли
• Модул Дейности работно време 
• Модул Отчитане работното време
• Модул Данни заплати
• Модул Изчисляване заплати
• Модул Отчети работното време
• Модул Отчет заплати

ДОСТАВКИ

Deliveries.png
 Модул Нова доставка
• Модул Документи доставка
• Модул Доставчици
• Модул Мой данни
• Модул Календар доставки

 

СКЛАД

Warehouse.png
• Модул Обекти
• Модул Основни групи стоки
• Модул Групи стоки
• Модул Стоки
• Модул Брак
• Модул Брак документи
• Модул Брак стоки
• Модул Нов трансфер
• Модул Трансфер документи
• Модул Трансфер стоки

ПРОИЗВОДСТВО

Production.png
• Модул Партиди продукти
• Модул Разходни норми
• Модул Етапи производство
• Модул Kanban производство
• Модул Отчети производство

ПРЕГОВОРИ

Negotiations.png
 


• Модул Преговори
• Модул Дейности преговори
• Модул Отрасли
• Модул Области
• Модул Етапи преговори
• Модул Kanban преговори
• Модул Oтчети преговори

ПРОДАЖБИ

Sales.png• Модул Клиенти
• Модул Документи продажби
• Модул Продажби стоки
• Модул Нова продажба
• Модул Отчети продажби
• Модул Календар продажби
• Модул Онлайн магазин

ЛОГИСТИКА

Logistics.png

• Модул Поръчки
• Модул Дейности поръчки
• Модул Дистрибутори
• Модул Етапи поръчки
• Модул Kanban поръчки
• Модул Oтчети поръчки
• Модул Kалендар поръчки 

ОБСЛУЖВАНЕ

Service.png
 
• Модул Оплаквания
• Модул Дейности оплаквания
• Модул Етапи оплаквания
• Модул Kanban оплаквания
• Модул Репорти оплаквания
• Модул Резултати чекове качество
• Модул Гнериране чекове
• Модул Назаначаване чекове
• Модул Попълване чекове
• Модул Отчети чекове

ФИНАНСИ

Finance.png
 
• Модул Приходи 
• Модул Разходи
• Модул Финансови резултати
• Модул Финансови анализи
• Модул Финансови показатели
• Модул Финансови показатели

• Модул Вземания
• Модул Плащания


 

ВИСОК КЛАС СОФТУЕР

Висок клас софтуер за управление на бизнеса, комбиниращи всички важни модули и функционалности.

КОМПЛЕКСНОСТ

Комплексни технологични решения и модерен дизайн в едно.

СИГУРНОСТ

Сигурността на Вашите данни е основополагаща, за което са приложени добре установени международни стандарти.

ИНСТАЛАЦИЯ

Нашите отговорности включват пълна инсталация и тестване на всички функционалности преди стартиране.

ОБУЧЕНИЕ

Вашите служители и администратори получават специален курс на обучение за работа с платформата, за да бъдат наясно с всички функционалности.

СЕРВИЗ

Нашите технически сътрудници са на разположение 24/7.

bottom of page