top of page

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА

Център за оценка и развитие е топ мениджърски инструмент за оценяване на потенциала на бизнес компетенциите и е предназначен основно за мениджъри на екипи и бизнес лидери. Оценяваните компетенции могат да бъдат избрани от над 50 основни, разделени в 3 категории - себеуправление, управление на взаимоотношенията и управление бизнес. На база представянето в упражнения симулации - Екипна дискусия, Аналитични умения, Ролева игра и Психометрични тестове (Личностен, Когнитивен, Емоционална интелигентност), мениджърите биват оценявани от коучовете за текущото ниво на техните компетенции. Посредством Беталив™ Платформа за Управление Оценяване се предоставя автоматизиран репорт с конкретен резултат, с описание на силните страни и постиженията, както и оценка на потенциала и препоръки за развитие. На база постигнатите резултати могат да бъдат назначени адекватни бизнес тренинги.
 

КОМПЕТЕНЦИ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС

Businessman
• Креативност
• Мислене извън кутията
• Ориентираност към резултати   
• Планиране и организиране
• Постигане на предизвикателни цели
• Идентифициране на проблеми
• Решаване на проблеми
• Стратегическо мислене
• Аналитични умения
• Бизнес проницателност
• Извеждане на бизнес тенденции

КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ

Glass Conference Room
• Фокус върху клиентите
• Удовлетворяване клиентски нужди
• Търговски познания и умения
• Справяне с възражения
• Лидерски умения
• Планиране на групова работа
• Активно въздействие върху събития
• Обучение на подчинени
• Развитие на подчинени
• Мотивация
• Комуникационни умения
• Вземане на решения
• Поемане на отговорности

КОМПЕТЕНЦИИ СЕБЕУПРАВЛЕНИЕ

Architect at Work
• Отвореност към промяна
• Промяна в стилове на комуникация
• Ефективност при промяна
• Лесна промяна на стратегии
• Поносимост към стрес
• Запазване на позиция под натиск
• Асертивна защита на позиция
• Устойчивост
• Запазване фокус за важните неща
• Цялостност
• Действия на ролеви модел

АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

Brainstorming
• Индивидулна задача
• Неструктурирана информация
• Анализиране и организиране
• Вземане на решения
• Приоритизиране ключови задачи
• Делегиране на задачи

РОЛЕВА ИГРА

Conversation between Colleagues
• Бизнес симулация един-на-един 
• Комуникационни умения
• Дискусия с подчинен
• Даване положителна обратна връзка
• Баланс между лични и общи цели 
• Отличаване на аспекти за развитие
• Поставяне на цели
• Отличаване на бъдещи действия
• Делегиране
• Мотивиране и ръководене

ЕКИПНА ДИСКУСИЯ

Discussing the Numbers
• Симулация базирана на сценарии
• Участниците действат в дискусия
• Изисква работа в екип
• Постигане на определен резултат
• Баланс между лични и общи цели
• Решаване на проблеми
• Вземане на решения
• Приоритизиране
• Избор за представяне
• Умения за преговори
• Поемане на риск

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ

Assessment.png
• Процес на предварителна оценяване, за да очертаем силните страни и пропуските, към които да насочим нашите курсове на обучение.
 
• Автоматично генериране на репорт с насоки за развитие на потенциала.
• Адаптиране на процеса на обучение според индивидуалните цели и нужди на всеки.
• Личностен тест: Научете повече за себе си - харесвания, антипатии, силни, слаби страни, възможности за кариерно развитие, съвместимост с други хора.
• Когнитивен тест: Аналитично мислене, Вземане на решения, Разбиране на концепция.
• Тест за емоционална интелигентност: Себепознаване, Самоконтрол, Самомотивация, Емпатия, Социални умения.
bottom of page