top of page
Търсене

PECB Ethical Hacking обучение за ИА Сертификационен одит на европейските земеделски фондове


Беталив Мениджмънт беше избран да организира и предостави програма за обучение и сертифициране PECB Ethical Hacking за експертите от Изпълнителната Aгенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ).


ИА СОСЕЗФ изпълнява функциите на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Етичното хакерство се отнася до акта на проникване в компютърни системи, мрежи или приложения с намерението да се използват уязвимости, които могат да доведат до потенциални заплахи и рискове. Основната цел на обучителната програма за Етично хакерство е подобряването на цялостната сигурност на организацията чрез коригиране на пропуските и уязвимостите, открити по време на тестовете за проникване. Етичните хакери имат право да използват същите хакерски техники като злонамерените хакери с разрешението на организацията, която ще бъде тествана.


Въздействието на инцидентите със сигурността в малки и големи организации се увеличи значително, което доведе до нарастване на търсенето на Eтично хакерство. Етичното хакерство е един от най-ефективните инструменти за защита на активи и защита на хора и информация. Сертифицирането за Етично хакерство постепенно се превръща в стандартно изискване за професионалисти, които искат да работят в областта на информационната сигурност.


Сертифицирането за PECB Водещ Етичен Хакер ще помогне на експертите на ИА СОСЕЗФ да демонстрират способности за законна оценка на сигурността на системите и откриване на техните уязвимости. Обучителният курс предостави информация за най-новите методи и инструменти за Етично хакерство. Той също така предостави методология за провеждане на тестове за проникване в съответствие със стандарти и най-добри практики, като например Стандарта за изпълнение на теста за проникване (PTES) и Методологията за тестване на сигурността с отворен код (OSSTMM). След преминаването на курса за обучение, експертите ще могат да планират, управляват и извършват тестове за проникване в информационната сигурност.

Commentaires


bottom of page