1/1

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС

Програми за Управление на Бизнеса са прецизно разработени за професионалисти и предприемачи, които искат да подобрят своите познания, умения и подход в основни бизнес тематики. Всички програми са практически насочени и създадени, за да покрият Вашите специфични нужди в реални ситуации и покриват всички важни направления на бизнеса. Те също могат да Ви помогнат да подобрите Вашите комуникационни и организаторски умения, ефективност, самопознание и самомотивация, да управлявате по-добре екипа си и да бъдете успешни по време на промяна и във високо динамична заобикаляща среда. Всички програми се провеждат физически или он-лайн, индивидуално или на групи - в зависимост от Вашите лични предпочитания. С Беталив™ Платформa за Управление на бинеса, Беталив™ Платформa за Управление на време и Беталив™ Платформа за Управление на проекти Вие можете да проследите приложението на придобитите знания и представянето на Вашите служители в реално време.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИ

Market Analysis

• Възвръщаемост на инвестициите

• Нетна печалба, Mарж нетна печалба 

• Марж на брутна печалба

• Среден и Пределен приход

• Цикъл на конвертиране пари в брой

• Оборот на складови наличности

• Среден период на събиране

• Брутен и Oперативен марж

• Възвръщаемост на активите

• Възвръщаемост на собствен капитал

• Текущо съотношение

• Коефициент на платежоспособност

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖИТЕЛИ

In a Meeting

• Разходи за аутсорсинг

• Разходи за назначаване 

• Разходи за труд

• Приходи на служител

• Печалба на служител

• Резултат за застъпничество

• Проучване ангажираност служители

• Оценяване на служителите

• Добавена стойност човешки капитал

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГ 

Analysing the Numbers

• Отговор на клиентите

• Отговор на конкурентите

• Маркетинг измерители

• Разходи за придобиване на клиенти

• Показатели за дигитален маркетинг

• Маркетингов план

• Оптимизация ниво на конвертиране

• Удовлетвореност на клиентите

• Уеб Анализ

• Имейл маркетинг

• Маркетинг в социалните медии

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИЯ

On Site Gas Production

• SWOT анализ

• Стратегическа алтернатива

• Портфолио матрица

• Сравнителен анализ

• Производителност

• Степен на използване на капацитета • Вариации за разходи и материали

• Управление на спечелената стойност • Индекс на ефективност 

• Цикъл на изпълнение на поръчка

• Доставка в пълен обем и срок

• Перспективи за качество

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТАВКИ

Shelves with Products

• Използване складово пространство

• Степен на изълнение на поръчка

• Своевременна доставка 

• Показател за идеална поръчка 

• Оценка на складовите наличности

• Предполагане на разходите

• Стойност на продадените стоки

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТИ

Handshake

• Нетен резултат на промотиране 

• Придобиване на клиенти

• Задържане на клиентите

• Разходи за придобиване

• Разходи за задържане

• Стойност на клиентите за фирмата

• Програми за лоялност на клиентите

• Проучвания за удовлетвореност

• Оплаквания от клиенти 

• Цялостен клиентски опит

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС

KPIs.png
 
 • Създаване на балансирана карта с резултати, която да Ви помогне в да измерването на напредъка.
 • Финансови показтели: фокусиране върху печалбите и загубите на Вашата компания или отдел.
 • Показтели за удовлетвореност на клиентите: фокусиране върху това колко са доволни Вашите клиенти.
 • Показтели на отделите и организационните процеси: фокусиране върху това колко добре процесите във Вашата компания или отдел обслужват своите цели.
 • Покатели за учeне и развитие: фокусиране върху това как Вашата компания или отдел расте и реагира на промяната.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ 

Discussing the Numbers
• Принципи за Управление на екипи
• Практики на добрия мениджър
• Лидерски стилове
• Качества на страхотния лидер
• Стилове на комуникация
• Как да делегираме
• Подобряване на обратната връзка
• Повишаване отчетността на екипа
• Дефиниране на цели
• Управление чрез цели
• Балансирани карти с резултати
• Управление на конфликти

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Networking Event
• Дефиниция Управление на проекти
• Развитие Управление на проекти
• Основни понятия 
• Роли в Управление на проекти
• Области на познание
• Фази в Управление на проекти
• Модели за Управление на проекти
• Предимства Управление на проекти 
• Инструменти Управление на проекти

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕ

Man with Suit
• Техника Помодоро
• Техника Правилото на три
• техника Блокиране на времето
• Техника Групиране на задачи
• Техника Матрица на Айзенхауер
• Техника Златни часове
• Техника Кодове на списък задачи
• Техника Не спирайте веригата
• Техника Приключване на нещата
• Техника Трябва, Ще и Искам
• Техника Времеви джобове
• Техника Разсейване на ритъма
• Техника Едно по едно

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ

Projects.png
  
 • Планиране, ръководене и контрол.
 • Мониторинг на човешки, финансови, технологични ресурси.
 • График на проекта, етапи и срокове.
 • Изпълнение на бюджетите.
 • Модел Gantt Chart.
 • Модел Kanban.

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕ

Work Time.png
 
 • Създаване на работни дейности и техните приоритети.
 • Синхронизация на работния календар.
 • Отчитане и анализ на работното време.
 • Приложиние за офис и мобилни екипи.
 • Връзка с GPS система през мобилно устройство.
 • Мониторинг на изпълнението в реално време.